صفحه‌ی نقشه‌ی یادگیری سایت

سیر محتوایی آموزش های سایت(به عنوان یک مربی از کجا شروع کنم؟)

31
دوره
11
مدرس
نقشه ی یادگیری سایت
انواع سیر ها

ما برای دوره های آموزشی سایت سه دسته بندی در نظر گرفته ایم که می‌توانید از قسمت بعدی جدول آن را بگیرید:

حالا یعنی چی؟

آموزش های عملیاتی:

بخش عملیاتی که ناظر به عملیات تربیتی و اجرایی است. یعنی زمانی که شما می خواهید برنامه های تربیتی را طراحی و اجرا کنید.

آموزش های تربیتی:

بخش تربیتی که بیشتر مربوط به مبانی کار تربیتی است.

آموزش های اقتضایی:

بخش اقتضایی که با توجه به موضوعات مختلف دسته بندی شده و با توجه به نیاز مربی در هر برهه قابل استفاده است.
جعبه ی دانلود

سیر محتوایی (نقشه‌ی یادگیری سایت)

جدول سیر محتواییدانلود
جدیدترین دوره ها