بسته‌ی ویژه‌ی محرم

طرحی جامع برای رشد و تربیت کادر محرم دانش آموزی

یک بسته‌ی محتوایی جامع که حاوی چهار گام مهم برای برگزاری یک محرم باشکوه دانش آموزی است:

 
 
  • گام مقدماتی: آشنایی با ویژگی هیأت های نوجوانانه

  • گام اول: تشکیل کادر محرم

  • گام دوم: رشد و تربیت کادر

  • گام سوم: عملیات محرم

  • گام چهارم: کیفیت بخشی

 
 

برای هر گام یک سیر تدوین شده که با توجه به ضرورت های اجرایی هر گام محتوای متناسب با آن گام آمده است. 

کیفیت بخشی

عملیات محرم

رشد و تربیت کادر

تشکیل کادر محرم

آشنایی با هیأت نوجوانانه

گام مقدماتی

757577568866868686868868648

شاخصه های هیأت نوجوانانه

چگونه یک هیأت نوجوانانه را شکل دهیم؟

مقدمات تشکیل یک هیأت ویژه ی مخاطب نوجوان چیست؟

یک هیأت توجوانانه چه ویژگی هایی دارد؟

چگونه مخاطب نوجوان را همراه کنیم؟

ویدیوی آموزشی شاخصه های هیأت نوجوانانه
محتوا های مرتبط و کاربردی این بخش

گام اول

آموزش تشکیل کادر محرم

چگونه یک هیأت نوجوانانه را شکل دهیم؟

مقدمات تشکیل یک هیأت ویژه ی مخاطب نوجوان چیست؟

برنامه‌ی تربیتی ما برای بهره از ماه محرم چه باشد؟

گام به گام برای تشکیل کادر محرم

moharam020202_0
ویدیوی آموزشی تشکیل کادر محرم
محتوا های مرتبط و کاربردی این بخش

گام دوم

55255646464

رشد و تربیت کادر

چگونه بستر رشد دانش نوجوانان را در هیأت فرهم کنیم.

چگونه ساختار هیأت را طراحی کنیم که محیط آموزنده باشد؟

چه برنامه‌ی تربیتی مناسب کادر است؟

ویژگی های کادر محرم چیست؟

ویدیوی آموزشی رشد و تربیت کادر محرم
محتوا های مرتبط و کاربردی این بخش

گام سوم

عملیات محرم

ایده هایی برای جذب و شبکه سازی هیأت دانش آموزی

تبلیغات خلاقانه برای محرم

جریان سازی محرم چگونه باید باشد؟

چگونه عملیات محرم را به صورت اجرایی و قوی برگزار کنیم؟

3

صوت های آموزشی

تبلیغات شهری8 مگابایتدانلود
جذب و شبکه سازی13 مگابایتدانلود
مالی23 مگابایتدانلود
محتوا های مرتبط و کاربردی این بخش

گام چهارم

moharam020202_0

کیفیت بخشی

تشکل طیب چه ویژگی هایی دارد؟

جلسه داری دانش آموزی باید چه ویژگی هایی دارد؟

برنامه های خلاقانه و محتوایی ویژه ی دانش آموز

چگونه مواکب، کفشداری و پرده خوانی نوجوانانه برگزار کنیم؟

محتوا های مرتبط و کاربردی این بخش